Typer tolking

Telefontolking

Telefontolking foregår ved at samtalepartene normalt befinner seg i samme rom, mens tolken befinner seg på sitt hjemmekontor eller et annet velegnet og uforstyrret sted.

Tolken tolker alt som blir sagt via en høytalende telefon, som plasseres godt innenfor samtalepartenes lytte- og talerekkevidde. Tolking kan også foregå som telefonkonferanse, såkalt «3-på linjen».

Fordelen med telefontolking er at man unngår fordyrende reisekostnader, samt at tolken blir mindre «i veien» for samtalepartnerne. Tolken kan dessuten også være helt anonym for tolkebrukerne. Telefontolk kan som regel skaffes på kort varsel på over 150 ulike språk.

Ulempen med telefontolking er at det er meget krevende for tolken å tolke samtaler med varierende lytteforhold uten å kunne se non-verbale signaler. Tolken kan heller ikke gi non-verbale signaler til samtalepartene, f. eks. om å få slippe til med tolking før replikklengden blir for lang. Telefontolking bør derfor ikke benyttes til møter som man vet blir svært langvarige eller møter med svært mange deltakere. Det er viktig å passe på at tolken får regelmessige pauser for å opprettholde konsentrasjonen.

Telefontolking blir stadig mer utbredt i Norge, hvor det ofte er store avstander mellom tolkebruker og tolk. Mange opplever telefontolking som en god løsning – både effektivt og rimeligere.

Oppmøtetolking

Under oppmøtetolking, eller fremmøtetolking som det også kalles, er tolken til stede i rommet sammen med samtalepartene og tolker det partene sier konsekutivt, dvs. umiddelbart etter at hver ytring har funnet sted.

Fordelen med oppmøtetolking er at tolken har tilgang til både verbal og ikke-verbal kommunikasjon, og tolken kan også selv gi ikke-verbale signaler til samtalepartene. Videre stilles det ingen spesielle krav til teknisk utstyr i rommet hvor samtalen skal finne sted.

Ulempen med oppmøtetolking er at det kan bli kostbart (pga. store reisekostnader), samt at tolken kan ta for stor plass i rommet og komme i veien for kommunikasjonen mellom samtalepartene.

Oppmøtetolking har tradisjonelt vært den mest vanlige tolkemetoden i Norge, men telefontolking er nå like vanlig.

Skjermtolking

I utgangspunktet er skjermtolking svært lik telefontolking, men den ordinære, høyttalende telefonen er erstattet av en videotelefon. Skjermtolking er mer utstyrskrevende enn telefontolking, og gir samtalepartene mindre fleksibilitet i valg av sted og tid for samtalen, men tolken får bedre kontroll med tolkesituasjonen.

Skjermtolking anbefales brukt på møter med et stort antall deltakere eller i situasjoner der det er viktig at samtalepartene kan se tolken og hvor oppmøtetolk blir for kostbart.

Du kan bestille skjermtolk til teoriprøve her.

Konferansetolking

Når det er behov for tolk under større konferanser innebærer dette som regel simultantolking på flere språk samtidig. Da bruker man gjerne tolkekabiner med elektronisk tolkeutstyr. Man tolker det som sies fra talerstolen samtidig som det sies (simultant).

Slik tolking krever normalt minst to tolker på hvert språk som bytter på å tolke i økter på 20-30 minutter hver gang. Dette er en svært krevende tolkemetode, og det er kun et fåtall meget høyt kvalifiserte tolker i Norge som behersker den.

Konferansetolking bør bestilles i god tid.