Retningslinjer for tolk

·   Tolken skal ikke la egne meninger påvirke tolkingen. Tolkens egne meninger må ikke komme til uttrykk under tolkingen.

·   Tolken har ikke ansvar for innholdet i budskapet som blir tolket. Tolken skal kun stille sine kunnskaper til disposisjon for at partene skal kunne snakke sammen. Det er ikke opp til tolken å bedømme budskapets sannhet, moral eller nøyaktighet. Tolken har ikke ansvar for at det som sies er riktig; tolken har kun ansvar for at det som blir sagt blir tolket riktig.

·   Tolken må aldri delta i samtalen som passerer gjennom ham/henne. Tolken har ingen funksjon som kulturinformant eller kulturformidler i samtalen. Tolkens kulturkunnskaper er kun et redskap han/hun benytter i overføringen av budskapet. Tolken skal ikke gi forklaringer eller begrunne samtalepartenes utsagn og reaksjoner på bakgrunn av kunnskaper om kultur eller lignende. Tolken må selvfølgelig heller aldri gi råd til noen som har vært med i saken.

·   Tolken må ikke påta seg oppdrag som angår saker der tolken er inhabil. Tolken må si fra dersom personlig interesse i saken eller tolkens slektskap, vennskap, bekjentskap, økonomisk avhengighet eller lignende til partene i saken, kan trekke tolkens nøytralitet i tvil.