Kvalitetssikring

Noricom ønsker å formidle de beste tolkene som er tilgjengelig. Vi prioriterer tolker med høyest mulig utdanningsnivå og tolker som har bestått de ulike testene og autorisasjonsprøvene som ansvarlige myndigheter tilbyr. Siden dette ennå er mangelfullt utbygget, samtidig som behovet for tolketjenester er stort, har Noricom valgt å utvikle sitt eget kvalitetssikringsprogram.

Alle nye tolkekandidater testes grundig både muntlig og skriftlig. I et dybdeintervju får kandidaten en nøye gjennomgang av hva det vil si å arbeide som tolk og hvilke krav vi stiller. Her vurderes også kandidatens egnethet for tolkeyrket.

Dersom kandidaten består denne første delen av kvalitetssikringsprogrammet må vedkommende gjennomføre Noricoms interne tolkekurs. Dette kurset omfatter både teori og praksis, og gir en generell innføring i tolkeetikk og -teknikk, tolking hos advokater i forbindelse med asylsaker, rettstolking, helse- og sosialtolking mm.

Etter avsluttet kurs kan den nye tolken være med en erfaren tolk ut på «fadderoppdrag» for å se hvordan tolking foregår i praksis.

Noricom ønsker til en hver tid å formidle de beste tolkene og oppfordrer derfor både nye og mer erfarne tolker til stadig å videreutdanne seg innen profesjonen.

NORICOMs kvalitetssystem er tilpasset standarden ISO 9001-systemer for kvalitetsstyring. Alle prosedyrer overvåkes nøye for å tilfredsstille våre kunders krav og ønsker.